Obvezni izbirni predmeti

 

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenci imajo možnost izbire dveh ali treh predmetov po lastni presoji. S tem spodbujamo razvoj njihovih sposobnosti in jim dajemo možnost pridobivanja znanja s področij, ki jih najbolj zanimajo.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

ŠTEVILO PREDMETOV, KI JIH UČENEC LAHKO IZBERE

Učenec mora izbrati najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Pouk izbirnega tujega jezika je dvourni, ostali izbirni predmeti so enourni.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Starši do 10. 9. šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi zapišejo tudi, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

 

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od 1. 10. dalje prestopi niso več možni.

OCENJEVANJE PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ. Ocene izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo.

 

SEZNAM OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, KI JIH BOMO PONUDILI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 7. razred

 2023/2024

 1. NEMŠČINA 1
 2. FRANCOŠČINA 1
 3. ŠPANŠČINA 1
 4. TURISTIČNA VZGOJA
 5. VERSTVA IN ETIKA 1
 6. TEHNIKA: OBDELAVA GRADIV-LES
 7. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 8. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI
 9. UMETNOSTNA ZGODOVINA: KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE
 10. RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
 11. LIKOVNO SNOVANJE 1
 12. ŠPORT ZA ZDRAVJE
 13. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA IN ZEMLJA
 14. LITERARNI KLUB
 15. FILMSKA VZGOJA
 16. GLASBENI PROJEKT

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 8. razred

2023/2024

 

 1. NEMŠČINA 2
 2. FRANCOŠČINA 2
 3. ŠPANŠČINA 2
 4. TURISTIČNA VZGOJA
 5. VERSTVA IN ETIKA 2
 6. TEHNIKA: OBDELAVA GRADIV-UMETNE SNOVI
 7. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 8. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI
 9. RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
 10. LIKOVNO SNOVANJE 2
 11. ŠPORT ZA SPROSTITEV
 12. LITERARNI KLUB
 13. FILMSKA VZGOJA 2
 14. UMETNOSTNA ZGODOVINA: ŽIVLJENJE UPODOBLJENO V UMETNOSTI
 15. ASTRONOMIJA: DALJNOGLEDI IN PLANETI
 16. ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
 17. GLASBENI PROJEKT

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 9. razred 

2023/2024

 

 1. NEMŠČINA 3
 2. FRANCOŠČINA 3
 3. ŠPANŠČINA 3
 4. TURISTIČNA VZGOJA
 5. VERSTVA IN ETIKA 3
 6. TEHNIKA: OBDELAVA GRADIV-KOVINE
 7. ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
 8. RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
 9. LIKOVNO SNOVANJE 3
 10. IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA
 11. RETORIKA
 12. POSKUSI V KEMIJI
 13. LITERARNI KLUB
 14. UMETNOSTNA ZGODOVINA: OBLIKA IN SLOG
 15. ASTRONOMIJA: ZVEZDE IN VESOLJE
 16. GLASBENI PROJEKT
 17. RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost