KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
Tel: 01-2832 259
Odgovorna oseba Nina Triller
ravnateljica
Datum objave kataloga oktober 2011
Datum zadnje spremembe november 2021

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

  1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
  1. b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba Nina Triller, ravnateljica
nina.triller@guest.arnes.si
GSM: +386-41-766-067
Osebe za posredovanje splošnih informacij Nina Triller, nina.triller@guest.arnes.si
Jožica Marinko, jozica.marinko@guest.arnes.si
Romana Predovič
Pooblaščeni osebi za vodenje upravnih postopkov Jožica Marinko, jozica.marinko@guest.arnes.si
Tina Svetičič, tina.sveticic@guest.arnes.si
  1. c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Državni predpisi
Notranji predpisi

Vzgojni načrt

Hišni red

Načrt šolskih poti

Pravilnik – status športnika in kulturnika

  1. d) Predlogi predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Seznam predlogov predpisov Zakonodaja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
  1. e) Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt 2019/20

Letno delovno in samoevalvacijsko poročilo 2018/19

Šolska publikacija 2019/20

  1. f) Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov /
  1. g) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam javnih evidenc Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
  1. h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov /
  1. i) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja /

 

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA

Dostop do informacij javnega značaja

Preko spleta

Fizični dostop na lokaciji matične šole:
Osnovna šola Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
Uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00

Dostopnost