Vizitka šole

 

  Razredna stopnja
Predmetna stopnja
RAVNATELJICA:

                                                                Nina Triller
                                                  nina.triller@guest.arnes.si

POMOČNICI RAVNATELJICE:

 

Katja Briški
katja.briski@oskolezija.si

Mateja Miklavčič
mateja.miklavcic@oskolezija.si

TAJNIŠTVO:

Jožica Marinko
jozica.marinko@guest.arnes.si

Romana Predovič
romana.predovic@guest.arnes.si

KNJIŽNIČARJA:

Janez Moder
janez.moder1@guest.arnes.si

Katarina Prevec
katarina.prevec@guest.arnes.si

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

 

Mihaela Kovačič
mihaela.kovacic1@guest.arnes.si

 

Janja Hanžel
janja.hanzel@guest.arnes.si

 

Tina Svetičič
tina.sveticic@guest.arnes.si
tel: 01 283 30 49

Mateja Majcen
mateja.majcen@guest.arnes.si 
tel:  01 283 29 11

NASLOV

 

OŠ Kolezija
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana

 

OŠ Kolezija
Splitska ulica 13
1000 Ljubljana

RAČUNOVODSTVO: 01 283 24 14 racunovodstvo@oskolezija.si

KNJIGOVODJA – OBRAČUN POLOŽNIC : Nina Tominšek, tel.:  01-429-4754, prehrana.kolezija@guest.arnes.si

NAJEMI IN OBRAČUN PROSTOROV ŠOLE: Nina Tominšek, tel.:  01-429-4754

Račun UJP: 01261-6030661885

Davčna številka: 38359073

USTANOVITELJ: Mestna občina Ljubljana

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda – zavod upravlja 11 članski svet, ki ga sestavljajo: 5 predstavnikov delavcev zavoda, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev
Ravnatelj – pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda
Strokovni organi zavoda – učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi
Svet staršev – sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov na šoli

 

 

Dostopnost